Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.

Evidència radiològica de dany testicular en casos de Coronavirus de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu 2. Un potencial rol de la sonoelastografia.

19.10.2023

Article original: Dündar I, Özkaçmaz S, Demir M, Özgökçe M, Durmaz F, Özkaçmaz A, Taken K, Göya, C. Radiological Evidence of Testicular Damage in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection: A Sonoelastography's Potential Role. Ultrasound Quarterly 39(3):p 145-151, September 2023.

DOI: 10.1097/RUQ.0000000000000632

Societat: Society of Radiologists in Ultrasound @sruradiology

Paraules clau: Ultrasound, sonoelastography, testicular, COVID-19.

Abreviatures i acrònims utilitzats: UD (Ultrasò), SWV (Share Wave Velocity) , ARFI (elastografia per impuls de força de radiació acústica), PCR (Reacció en cadena de la Polimerasa).

Línia editorial del nombre

Ultrasound Quarterly és una publicació trimestral pertanyent a la Society of Radiologists in Ultrasound. Aquesta societat té com a objectiu afavorir l'avenç científic en l'ús i l'estudi dels ultrasons i desenvolupa diferents activitats científiques. El número de setembre presenta un total de 11 articles, 9 dels quals són originals i dos sobre formació. Hem de destacar que sis dels 9 articles originals fan referència a l'ús de l'elastografia en diferents òrgan-sistemes (maduració pulmonar fetal, drenatge biliar, trombosi venosa profunda, avaluació hepàtica, esplènica i en febre mediterrània familiar i finalment en relació amb els hematomes de parts toves Això demostra que l'editorial ha tingut un interès especial en destacar la utilitat i possibilitats que ofereix l'elastografia en els estudis ecogràfics. 

Motius per a la selecció

El desenvolupament de l'elastografia és força recent i cada cop es van descobrint noves aplicacions que resulten de gran utilitat per als clínics. D'altra banda, encara s'estan descobrint afectacions en diferents òrgans sistemes en persones que han estat infectades pel COVID19 tant a les fases inicials com tardanes. La combinació d'ambdues temàtiques (noves aplicacions ecogràfiques per a conseqüències desconegudes de la COVID-19) han estat determinants per interessar-me per aquest article. 

Resum

La primera part de l'article fa un repàs d'aspectes generals en relació amb el COVID-19, recordant que pot tenir un ampli espectre de manifestacions que pot anar des de la tos seca fins a la insuficiència multiorgànica, podent afectar múltiples òrgans, podent existir recurrència, pel que té un impacte socioeconòmic, i que afecta més homes que dones.

Un factor clau que assenyala l'article és que el COVID-19 pot tenir efectes adversos al sistema reproductor masculí, alterant l'espermatogènesi, recompte i mobilitat i les hormones. Això és degut a la seva capacitat per infiltrar-se en les cèl·lules que expressen l'enzim convertidor de l'angiotensina 2 (ACE-2) que és abundant als testicles, a més dels sistemes pulmonar, cardiovascular i digestiu.

Tot seguit recorden que l'elastografia és un mecanisme ecogràfic que mesura la rigidesa dels teixits en funció de les propietats de comprensió o vibració. Específicament, l'elastografia per impuls de força de radiació acústica (ARFI) és una modalitat elastogràfica que valora quantitativament aquesta rigidesa en temps real sense necessitat de pressió externa, i és de gran ajuda per avaluar el dany testicular derivat del COVID-19.

Per conèixer l'aplicació de l'elastografia a l'exploració testicular han desenvolupat una investigació en què van seleccionar un total de 88 pacients adults entre febrer i juny de 2021, 23 dels quals van ser descartats per antecedents de patologia testicular o alteracions actuals evidents com orquitis, varicocel, etc.

Es van dividir els casos que van ser aptes per a lestudi en dos grups; un compost pels 31 pacients que havien estat diagnosticats per prova de laboratori o TC de COVID-19 amb un test PCR positiu però que s'havien recuperat confirmat mitjançant PCR negativa, i un altre com a grup control amb un total de 34 pacients que no havien estat diagnosticats de COVID-19 i amb resultats negatius als PCR. L'edat del primer grup oscil·lava entre els 23 i 71 anys i al grup control entre 18 i 81 anys, però sense diferències estadísticament significatives. A tots ells se'ls va realitzar una ecografia utilitzant ARFI, obtenint els resultats següents (Taula 1 de l'article):

  • No es van trobar diferències significatives intragrupals, entre testicles dret i esquerre (P=0.964 i en grup control, P=0.782) així com en epidídim dret i esquerre (P=0.225 i en grup control P=0.161).
  • Es va demostrar un increment dels valors SWV en comparació amb el grup control (p<0.05) tant pel que fa als testicles com a l'epidídim.
  • Hi havia una relació inversa entre l'edat i els valors mitjans de SWV, encara que no estadísticament significativa (p>0.05).
  • Hi havia una relació inversa entre el temps transcorregut des del resultat de PCR negatiu i els valors mitjans de SWV, encara que estadísticament no significativa (testicles P=0.109 i epidídim P=0.295), per la qual cosa es pot concloure que la seva afectació pot romandre com a mínim 8 mesos o comportar una seqüela de canvis fibròtics.

Van concloure que els canvis en el parènquima testicular sembla atribuir-se a canvis inflamatoris i fibròtics que afecten ambdós testicles i epidídims, si bé també hi ha altres patologies com tumors, infertilitat, varicocel, etc. que afecten també l'elasticitat testicular.

En correlació amb els seus resultats, en estudis anteriors es van trobar ràtios de testosterona significativament inferiors en pacients infectats per COVID-19. L'augment de la temperatura sembla que pot estar relacionat amb la ruptura de la barrera sanguínia-testicular, permetent el pas de substàncies macromoleculars.

A l'estudi presentat conclouen que uns valors superiors a 1,39 m/s té un alt valor predictiu amb una sensibilitat del 87% i precisió diagnòstica del 65%.

Dins de les limitacions de l'estudi assenyalen l'escàs nombre de pacients, així com la possibilitat de falsos positius de les PCR, l'escàs temps transcorregut entre la fase aguda i les cròniques, així com la manca d'altres indicadors com podrien ser l'anàlisi del pic sistòlic , l'índex de resistència o pulsativitat o el valor hormonal a la sang.

Valoració Personal

L'article està redactat de manera comprensible per al lector amb una adequada anàlisi estadística i metodològica. Contribueix de manera directa a potenciar i millorar l'ús de l'elastografia afavorint una sensibilitat més gran a la modalitat ecogràfica i, per tant, aporta un valor afegit significatiu i la seva eficàcia. Atenent els resultats obtinguts, els diferents centres haurien de valorar que es realitzés una ecografia testicular a tots els pacients homes que han estat infectats per la COVID-19 i establint que en tots els casos s'hauria d'utilitzar l'elastografia, que és una aplicació present des de ja fa molts anys als aparells. No hauria de significar un impediment a excepció de centres on no hagin renovat els ecògrafs o implementat l'elastografia ARFI. Hauria estat interessant poder fer un seguiment del mateix pacient per conèixer l'evolució temporal i registrar si existien o no canvis evolutius.

A més, i tal com assenyalen els mateixos autors, hauria estat de més interès si en els estudis també haguessin recollit dades com el bec sistòlic o l'índex de resistència i pulsatilitat per tal de conèixer si aquests altres factors també es correlacional o bé l'elastografia és l'únic indicador de canvis en pacients amb COVID-19. Finalment, el nombre de pacients és limitat, encara que la correcta anàlisi estadística dona plena credibilitat als resultats plantejats. Crec que és un article de gran interès, de fàcil comprensió i té un gran valor en ser fàcilment aplicable a la pràctica.

Artur Román Soler
Parc Taulí. Hospital Universitari. TSID.

xaroman@tauli.cat @RadiologiaArtur

 

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.