Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI
ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR), la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la Llei (ÉS) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge , per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: tractarem les teves dades personals, recaptats a través del Lloc web amb les següents finalitats:

• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

• Inscripció a cursos de formació online i/o presencial.

• Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

• Enregistrament d’imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per a ser penjades en la pàgina web del responsable, així com la publicació en altres mitjans de comunicació del Responsable i externs, incloses les xarxes socials d’aquest.

• Associació: Per a ser Associat de l'ACTEDI (tant de número com júnior), serà necessari proporcionar les seves dades identificatives, com a nom, cognoms i correu electrònic, així com informació de facturació i pagament (com a compte bancari o targeta), tot això necessari per a la tramitació de la seva alta.
Les finalitats del tractament seran l’examen de la sol·licitud d’associació i, si la sol·licitud compleix amb els requisits, les següents: a) gestió de les activitats de l’Associació i dels seus òrgans de representació; b) gestió de les relacions jurídic-econòmiques entre l’Associació i l’Associat; c) gestió de les relacions de l’Associació amb terceres persones, jurídiques i físiques, públiques i privades; i d) gestió i organització de les activitats de tota mena que es desenvolupin en compliment de les finalitats de l’Associació.
En tal cas, l’habilitació legal serà l’execució contractual i l'ACTEDI mantindrà les seves dades mentre sigui associat i després d’això, bloquejats durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats, sempre que no siguin aplicables altres terminis.

Alta d’Usuari registrat: El Lloc web ofereix una àrea privada a la qual podran accedir els Associats de l'ACTEDI. Des d’aquesta, una vegada loguejat, l’Associat tindrà la possibilitat de completar la seva informació personal, introduint dades formatives i laborals a l’efecte de millorar la seva experiència en el Lloc web i rebre informació adaptada a les seves concretes circumstàncies, tal com oportunitats formatives.
La base de legitimació del tractament de dades és el seu consentiment. Les dades proporcionades seran mantinguts mentre es mantingui la seva condició d’Associat.

Contractació de cursos: Si l’Usuari no Associat desitja contractar algun dels cursos oferts per l'ACTEDI haurà d’emplenar el formulari habilitat a aquest efecte en el Lloc web, facilitant les seves dades identificatives i de contacte, així com, de ser necessari, informació de pagament i facturació. En cas de ser Associat de l'ACTEDI, una vegada logueado en el Lloc web, les seves dades es carregaran directament.
La base de legitimació és la relació contractual i les dades facilitades seran conservats mentre es mantingui aquesta relació, així com bloquejats durant fins a cinc anys més, per gestions tributàries i per a cobrir possibles responsabilitats.
En cas de no existir places disponibles per al curs seleccionat, l’Usuari pot facilitar el seu correu electrònic, prestant el seu consentiment per a ser inclòs en una llista d’espera i ser contactat, en el seu cas, per l'ACTEDI, a l’efecte de ser informat de noves convocatòries del curs seleccionat. El seu correu electrònic serà conservat fins a la convocatori del curs o, en defecte d’això, durant un termini màxim de 2 anys.

Inscripcions a esdeveniments: Des del Lloc web és possible inscriure’s en els esdeveniments que periòdicament organitza l'ACTEDI. L’Usuari no associat haurà de facilitar les seves dades identificatives i de contacte, així com, de no ser un esdeveniment gratuït, informació de pagament i facturació. En cas de ser Associat de l'ACTEDI, una vegada logueado en el Lloc web, les seves dades es carregaran directament.
La base jurídica del tractament de tals dades se sustenta en la correcta execució del contracte, perquè el seu tractament és necessari per a formalitzar la inscripció, participació i adquisició d’entrades als Esdeveniments.
D’inscriure’s l’Usuari en algun esdeveniment gratuït, organitzat per l'ACTEDI, les seves dades personals seran tractats, a més d’amb la finalitat de gestionar la seva inscripció i assistència, també amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions comercials, notícies o convocatòries de pròxims esdeveniments així com ofertes de serveis propis. La base de legitimació és l’interès legitimo de l'ACTEDI.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant. També podràs oposar-te a ser gravat o fotografiat durant els actes que realitzi el Responsable.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Base jurídica del tractament: El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Comunicació de les dades: No se cediran les dades a tercers excepte per obligació legal. En segons quins cursos de formació i per acords de col·laboració, poden haver-hi descomptes per la qual cosa, les dades poden ser cedits a SEGRA (Societat Espanyola de Graduats i Tècnics en Radiologia) amb CIF: G87005815, amb domicili social a Madrid i amb l’Apartat de correus 65.012, 28080 de Madrid, al seu nom i inscrita al Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, el 23 de abril de 2014, Grupo 1º, Sección 1ª, Número nacional 605330, empresa amb la que tenim acords de col·laboració.
Així mateix informem que en el moment d’associar-te cedirem les dades a A.M.A., AGRUPACIÓ MUTUAL ASSEGURADORA amb domicili a Parc Empresarial Cristalia, Edifici 4, 28033 Madrid i amb C.I.F G-28177657, per a poder formalitzar una assegurança professional.

També tenim conveni amb la Universitat Alfonso X el Savi en endavant UAX, amb la qual l'ACTEDI té signats contractes de cessió de dades. Aquesta cessió es realitzarà dins de les clàusules de l'conveni i garantint la seguretat de les dades per les dues parts. Les dades de UAX són: Universitat Privada de Madrid, SA Av. De la Universitat nº 1, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) CIF: A-78 / 518.529 Dades registrals: Societat inscrita al registre mercantil de Madrid, tom 7789 general, foli 20, secció 3a, full núm 68.427-3 .

Com a encarregats de tractament, tenim contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

- Moodle Pty Ltd (identificat amb la marca Moodle) amb domicili en Canal House, Portarlington, Co Laois R32 AP23 (Ireland) que proporciona els serveis per a crear un espai privat en línia, ple d’eines que creguin fàcilment cursos i activitats, tot optimitzat per a l’aprenentatge col·laboratiu en entorn online. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://moodle.com/privacy-notice/.

- PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: empresa utilitzada per a gestionar els pagaments mitjançant targeta de crèdit en el lloc web. Situada en 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Per a més informació pot visitar https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_es

 

Drets que assisteixen l’Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS ESPECIALISTES EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE. Marina, 27 - 08005 Barcelona (Barcelona). Email: webmaster@actedi.cat


2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. CORREUS ELECTRÒNICS ASSOCIATS
Informem que pot rebre informació i/o confirmació d’inscripció a cursos mitjançant una de las següents direccions de correu electrònic, (cursotcmc.barcelona@gmail.com i cursosrmi@gmail.com), les quals estan gestionades per personal autoritzat pel Responsable, amb contractes de confidencialitat signats.

 

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ (Formació)

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web actedi.cat o de la seva plataforma formacion.actedi.cat, propietat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE sota la marca comercial de l'ACTEDI.

L'acceptació d'aquest document comporta que el Client:

• Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
• És una persona amb capacitat suficient per contractar.
• Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l'ACTEDI.

El contingut d'aquests termes i condicions de contractació, així com qualsevol informació continguda en aquest lloc web, està subjecte a canvis i actualitzacions sense previ avís. Aquestes modificacions entren en vigor tan aviat com l'actualització dels termes i condicions es publica en el lloc web. El Client / Alumne estarà sotmès als termes i condicions vigents, en el moment en què es registrin / realitzin compres des del lloc web.


Identitat de les parts contractants

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats pel Client és ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, d'ara endavant, l'ACTEDI, amb domicili social Marina 27 - 08005 Barcelona (Barcelona), NIF G62921010, telèfon 630.380.886 i correu electrònic webmaster@actedi.cat.

De l'altra, el Client, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'ACTEDI.


Objecte de l'contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre l'ACTEDI i el Client en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament d'un servei concret a canvi d'un preu determinat i públicament exposat en el lloc web.


Definicions

En el marc dels presents termes i condicions, així com al lloc web l'ACTEDI, les següents paraules estan definides com segueix:

• Client: La part contractant amb l'ACTEDI. El Client pot ser tant persona física, adult i major de 18 anys, com a persona jurídica.
• Alumne: Persona física designada pel Client en l'ACTEDI, com el beneficiari dels cursos en línia de l'ACTEDI. L'alumne podria ser el propi Client si compleix la majoria d'edat.
• Lloc Web: plataforma d'aprenentatge virtual disponible per al Client / Alumne per l'ACTEDI, en el marc dels presents termes i condicions. La URL dedicada a aquest lloc web és la següent: https://www.actedi.cat  Aquests llocs web són propietat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, (inscrita el Registre d'Associacions amb el número de referència 027900012 i localitzada en Carrer Marina 27 - 08005 Barcelona (Barcelona).
• Formació: eina d'aprenentatge a distància subministrada a l'alumne per l'ACTEDI.

 

Procediment de contractació

El Client, per poder accedir als serveis oferts per l'ACTEDI i formalitzar el contracte, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari i marcant la casella "Bé" situada a la fi de la pàgina corresponent. Per això, el Client haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals detallades en l'apartat 13 d'aquest document, Política de Privacitat .

El Client / Alumne seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a informar l'ACTEDI de la pèrdua o robatori dels mateixos o de l'possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que d'acord amb el que exigeix ​​l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Obligacions i responsabilitat de l'ACTEDI
8. Obligacions i responsabilitat de el client
9. Validació de la formació
10. Disposicions financeres
11. Publicitat
12. Propietat intel·lectual
13. Protecció de dades personals
14. Dissociació
15. Suspensió o rescissió de l'contracte
16. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, l'accés a l'servei suposarà l'acceptació per part del Client / Alumne de totes aquestes condicions legals. Qualsevol condició que no sigui expressament acceptada per avançat i per escrit per l'ACTEDI, roman inapel·lable pel que fa a l'ACTEDI, independentment de quan o en quin particular moment es pogués haver arribat a el coneixement o realitzat alguna significació comercial per la part.

Tots els paràgrafs que componen el conjunt d'aquest contracte, tenen rellevància encara que no són aplicables, no és possible interpretar de forma selectiva o oposar-se a una clàusula sense suscitar una renúncia per l'ACTEDI tenint en compte les clàusules condicionals que constitueixen l'acord esmentat a continuació (condicions nul·les i sense efecte).


2. ENVIAMENT DE COMANDES

l'ACTEDI no enviarà cap comprovant de comanda fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

Com la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats utilitzats o descarregats directament de la pàgina web, l'ACTEDI d'informar prèviament el Client / Alumne que fa a l'procediment que ha de seguir per a la seva utilització o descàrrega.


3. DRET DE DESISTIMENT

El Client / Alumne té els mateixos drets i terminis per a realitzar la devolució i / o reclamació de el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

Si el Client / Alumne és una persona física i de conformitat amb la Regulació 6 de les Comunitats Europees (Protecció dels Consumidors amb Respecte als contractes Celebrats per Mitjans de Comunicació a Distància) Regulació 2001, el client es beneficia d'un termini de 14 dies naturals per a cancel·lar el contracte realitzat per aquest mitjà a distància, sense donar una raó, i, si el Client / Alumne fa ús d'aquest dret de cancel·lació, ell o ella, no incorrerà en cap càrrec o sanció. Sense perjudici d'aquesta disposició, el període de 14 dies començarà a discórrer el dia en què el Client / Alumne accepti aquests termes i condicions.

Llevat que hi hagi acord entre l'ACTEDI i el Client en cas contrari, el client no podrà exercir el dret de revocació a què es refereix aquest paràgraf, una vegada que la formació adquirida hagi començat.

L'ACTEDI recorda que aquest dret no s'aplica a la persona jurídica.


4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el Client / Alumne consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, Marina 27 - 08005 Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 630380886
Mail: webmaster@actedi.cat

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, l'ACTEDI i el Client / Alumne es comprometen a intentar resoldre la queixa o conflicte amigablement.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre el Client / Alumne i l'ACTEDI, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l'conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. FORÇA MAJOR

L'ACTEDI no serà responsable per qualsevol incompliment a causa de circumstàncies imprevistes o per causes fora de l'control de l'ACTEDI, incloent però no limitat als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d'autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l'escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d'obra o materials.

En cas de demora, l'ACTEDI pot ser excusada de les prestacions, en la mesura que es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.


6. COMPETÈNCIA

El Client / Alumne no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

El Client / Alumne declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

 

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT L'ACTEDI

7.1 Continuïtat i consistència de el servei

L'ACTEDI accepta expressament proporcionar tots els seus recursos en el lliurament, disponibilitat i en la prestació de serveis en general i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

L'ACTEDI es compromet a actuar amb la major diligència i atenció com sigui possible i procedir per subministrar un servei de qualitat en conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes: excepte en l'hipotètic cas que se suspengui el servei, en virtut d'instruccions especials exigides.

En conseqüència, l'ACTEDI estarà contractualment obligada a oferir l'accés (24/24) i setmanalment (7/7), i condicionada a ser capaç de garantir els seus serveis donades les condicions de subministrament (subsegüent rendiment de la xarxa).

L'ACTEDI es reserva el dret a interrompre el servei a través del seu servidor, per tal de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altra raó operacional en relació amb el manteniment.

L'ACTEDI, sense afectar a qualsevol dels seus drets i responsabilitats, promet informar el Client / Alumne, dins d'un espai de temps raonable, de la data en què es proposa dur a terme el manteniment, per tal que el Client / Alumne pugui fer altres arranjaments.

El Client / Alumne reconeix que la formació no estigui disponible en cas que aquest no pugui o sigui incapaç d'accedir a Internet o a aquest lloc web. L'ACTEDI no serà responsable per la incapacitat de el client per accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és el Client / Alumne qui ha de mantenir la seva pròpia protecció contra virus, així com la versió del seu navegador. l'ACTEDI no serà responsable de cap virus transmès a través del seu lloc web.

De la mateixa manera, l'ACTEDI s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'accés no autoritzat als sistemes informàtics, o pel saqueig de qualsevol dada com a resultat de el mateix. No obstant això, l'ACTEDI aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. l'ACTEDI no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis relacionats amb ell, tal com pèrdua d'explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

7.2. Qualitat de Servei

L'ACTEDI es compromet a exercir amb la deguda diligència i cura la seva oferta, subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals de l'àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament a petició de les autoritats administratives.

Si la formació establerta pel Client / Alumne, és suspesa arran d'una decisió d'una autoritat competent, l'ACTEDI reemborsarà al Client o li oferirà un crèdit vàlid per un any, igual a l'import de l'oferta formativa.

Les parts acorden que l'ACTEDI té el dret de modificar els serveis sense previ avís.

7.3. Serveis postvenda

L'ACTEDI es compromet a proporcionar als el Client l'ajuda necessària pel que fa a la formació adquirida en línia. El client pot contactar amb l'ACTEDI per a qualsevol petició relacionada amb la formació en: webmaster@actedi.cat.

7.4. No utilització prolongada de la pàgina web

L'ACTEDI es reserva el dret d'eliminar la informació relativa al Client, en cas de no utilització perllongada d'aquests serveis, corresponent a un període superior a 40 dies.

 

8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT de l'CLIENT

8.1. Introducció

El Client / Alumne accepta expressament haver verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l'oferta de serveis i reconeix plenament la recepció de tota la informació i l'assessorament necessaris des de l'ACTEDI, perquè el present acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i certesa vinculant.

El Client es compromet a verificar la identitat de l'alumne, abans de la seva designació en l'ACTEDI.

El Client garanteix actuar dins de la seva exclusiva responsabilitat si, a conseqüència de l'accés a l'servei, aquest no es porta a terme d'acord amb el que es pot considerar actes raonables d'ús realitzats pel Alumne, que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i instruccions per al correcte ús, inicialment subministrat per l'ACTEDI.

El Client, si es compleixen les condicions, ha d'informar l'alumne sobre aquests termes i serà responsable pel que fa a aquesta matèria.

Les parts pertinents a el contracte també reconeixen que l'ACTEDI, és capaç de modificar amb total transparència la prestació de servei sense necessitat de realitzar cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar el client / Alumne de que el nivell de prestació de serveis ja subministrats , va ser ajustat.

El Client / Alumne reconeix estar informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional. El Client / Alumne serà l'únic responsable de les conseqüències de l'incompliment d'aquestes normes i aquests Termes.

8.2. Desenvolupament de la formació

El Client / Alumne es compromet a comprovar prèviament que té les condicions necessàries per assistir a la formació. L'accés a la plataforma es realitza directament des d'un ordinador connectat a Internet. l'ACTEDI no es fa responsable en cas d'absència o deficiència d'aquesta connexió.

El Client / Alumne rebrà les seves dades d'accés (nom d'usuari / contrasenya) des de l'ACTEDI. L'accés a la formació en línia, atorgat per l'ACTEDI, és estrictament privat. La transmissió de les dades d'accés (nom d'usuari / contrasenya) a un tercer està estrictament prohibida. El Client / Alumne accepta no donar, sota cap circumstància, ja sigui de forma gratuïta o per una tarifa, l'accés a tercers qualsevol que sigui la forma. Si el client és una empresa i si l'alumne deixa l'empresa, el client es compromet a desactivar el seu compte, o posar-se en contacte amb l'ACTEDI per eliminar perfils obsolets.

El Client / Alumne accepta seguir la capacitació amb diligència. Com a part de l'avaluació, amb la finalitat de completar la formació, el Client / Alumne accepta expressament no beneficiar-se de cap ajut o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, l'ACTEDI demana a cada Client / Alumne que es comprometi a aquest fet abans de cada tasca.

8.3. Responsabilitat del Client cap al Client / Alumne

El Client, a l'crear un perfil de Client / Alumne en el lloc web, es compromet expressament a pagar qualsevol registre iniciat pel Client / Alumne designat.


9. VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ

La formació es valida quan l'estudiant ha superat totes les avaluacions que se li presenten en el desenvolupament de el curs. En aquest cas, s'enviarà al Client / Alumne un diploma de validació dels coneixements adquirits.

 

10. DISPOSICIONS FINANCERES

10.1. Preus i facturació

L'ACTEDI es compromet a exhibir els seus preus dels cursos de la manera més transparent. Els preus aplicables són els que es mostren en el lloc web en el moment de l'ordre o comanda. Els preus s'expressen en euros i no inclouen impostos. Poden ser modificats en qualsevol moment sense previ avís.

Totes les comandes es realitzen en euros i es paguen en euros. El client és l'únic responsable de l'pagament de les factures dirigides a ell. La totalitat de la formació es paga a l'inici de curs adquirit.

10.2. Forma de pagament

En el pagament de cursos, el client només pot pagar amb la targeta bancària. Tots els pagaments s'han de fer alhora i en el moment de la compra d'el curs. Les targetes bancàries acceptades són VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS. El Client garanteix a l'ACTEDI que té tots els drets per utilitzar aquesta forma de pagament a l'validar la comanda. El client reconeix que a l'omplir els camps apropiats proporciona la informació de l'pagament amb la seva total acceptació per realitzar aquest pagament a l'ACTEDI per tota la quantitat deguda.

A l'adquirir la formació en el lloc web, el Client / Alumne és redirigit a l'entitat encarregada de la passarel·la de pagament. En aquesta etapa, al Client / Alumne se li demanarà que ompli els camps corresponents amb el seu número de targeta bancària, data de caducitat i número de control. Les diverses etapes de l'procés de pagament estan totalment encriptades i protegides. La informació relacionada amb la comanda i el número de targeta no circula sense xifrar a Internet. El nombre de targeta no s'imprimeix en els documents, factures, rebuts de targetes de crèdit o altres comprovants. A més, l'ACTEDI mai accedeix a la informació de pagament del Client / Alumne. La passarel·la de pagament no guarda els números de targeta una vegada que l'operació de pagament s'ha transmès a l'ACTEDI.

10.3. Procés de comandes i validació

La inscripció només es pot fer en línia a través dels llocs web anteriorment indicats. La inscripció a la formació per part de client, constitueix un acte d'acceptació irrevocable de les presents condicions, i només pot ser impugnada en casos limitats que preveu aquest contracte de conformitat. En conseqüència, l'ACTEDI en cap cas pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats, a causa de l'entrada de les dades de client particular.

10.4. Justificant de recepció

El rebut s'envia a el client tan aviat com la comanda d'aquest és processat. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.

10.5. Prova

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de l'ACTEDI o a l'ús del Client / Alumne de la pàgina web, la informació guardada en el dispositiu de pagament electrònic i en el marc de la recol·lecció automàtica d'informació per l'ACTEDI, podria utilitzar-se com evidència entre les dues parts.


11. PUBLICITAT

L'ACTEDI podria, sota certes circumstàncies, utilitzar per a publicitat, documentació comercial impresa resultant de publicacions especialitzades o fires comercials. l'ACTEDI podria utilitzar el nom del Client / Alumne i / o la seva opinió, per a fins publicitaris, però això només podria validar amb l'autorització expressa de client.


12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

No es permet al Client / Alumne de cap manera, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, llevat que la forma i el contingut pugui ser alterat sota la condició que els canvis siguin pre-acordats i per escrit des l'ACTEDI. No obstant això, s'exclou expressament en el present contracte - o termes i condicions de venda - tota transferència de propietat des de l'ACTEDI cap al Client / Alumne.

Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial de la documentació lliurada, així com l'enregistrament de l'contingut per cap dels mitjans disponibles. El contingut està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril).

La no atenció d'aquestes clàusules comportaran emprendre les accions legals pertinents.

 

13. POLÍTICA DE PRIVACITAT (Protecció de dades personals)

ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE és el responsable de l'tractament de les dades personals del Client / Alumne i informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), de manera que es facilita la següent informació de l'tractament:

Fi de l'tractament

Subministrament de formació a distància mitjançant la plataforma l'ACTEDI.

Tractament de dades

A més de les dades recopilades en el formulari d'alta, el sistema podrà registrar altres dades que permetran oferir als el Client / Alumne eines importants per oferir un servei de qualitat com són les dades d'inici de sessió, temps de connexió dels alumnes, etc.

L'ACTEDI utilitza un sistema de pagament segur per a protegir la informació de pagament del Client / Alumne i garanteix que mai recopila o accedeix a la informació de pagament.

Operacions previstes de tractament

• Enviaments d'avisos importants, com les comunicacions sobre les compres i canvis en els termes, condicions i polítiques de l'ACTEDI. A causa de que aquesta informació és imprescindible per a la seva interacció amb l'ACTEDI, el Client / Alumne no pot optar per no rebre aquestes comunicacions.
• Remissió de comunicacions comercials relacionades amb nous cursos i novetats per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
• Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel client / Alumne a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
• Realitzar estudis estadístics.
• Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l'tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades

No es revelaran dades personals a tercers com a destinataris, excepte si és imprescindible per llei, procés legal o litigis i / o sol·licituds d'autoritats públiques i governamentals dins o fora del seu país de residència, seguretat nacional o altres temes d'importància pública.

Drets que assisteixen a l'Client / Alumne

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud de l'tractament efectuat fins aquest moment.
• Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els drets

• Adreça postal: ASSOCIACIÓ CATALANA DE TÈCNICS Especialistes en DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE. Marina 27 - 08005 Barcelona (Barcelona). E-mail: webmaster@actedi.cat
• Adreça electrònica: webmaster@actedi.cat


Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pel Client / Alumne

El Client / Alumne garanteix que les dades personals facilitades a l'ACTEDI són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, l'ACTEDI està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR , pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb el Client / Alumne i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

L'ACTEDI garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Clients / Alumnes, i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

L'ACTEDI utilitza la tecnologia actual estàndard per mantenir la confidencialitat i protegir la informació personal del Client / Alumne i ha pres les degudes precaucions per salvaguardar la informació contra pèrdua, robatori i ús indegut, així com contra l'accés i usos no autoritzats.

L'ACTEDI està sotmesa a avaluacions periòdiques de seguretat per tal de millorar la seva seguretat. No obstant això, no pot garantir que la informació del Client / Alumne es mantindrà fora de perill d'accessos no autoritzats. Com a resultat, l'ACTEDI no serà responsable o legalment responsable de cap pèrdua de la privacitat, revelació d'informació, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta intrusió.

Actualitzacions de la Política de Privacitat

L'ACTEDI pot actualitzar la seva Política de Privacitat quan ho necessiti. Quan l'ACTEDI canviï la seva política de privacitat significativament es publicarà un avís en el lloc web, juntament amb la seva actualització.


14. DISSOCIACIÓ

Si qualsevol d'aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.


15. SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

L'ACTEDI podrà sense previ avís suspendre o acabar l'accés dels clients / Alumnes als seus serveis i la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan:

El Client / Alumne no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d'ús aplicables.
Si per qualsevol raó l'ACTEDI suspèn o descontinúa el servei o no pot proporcionar un servei (o qualsevol part de la mateixa) per al Client / Alumne.
Quan l'ACTEDI exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta clàusula, tal exercici no perjudicarà ni afectarà l'exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de l'ACTEDI.


16. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. l'ACTEDI i el Client / Alumne acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions als jutjats i tribunals de el domicili de l Client / Alumne.

En cas que el Client / Alumne tingui el seu domicili fora d'Espanya, l'ACTEDI i el Client / Alumne renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Barcelona (Espanya).