Eficàcia i seguretat de la SBRT per a les metàstasis de la columna vertebral: una revisió sistemàtica i metanàlisi per a la preparació d'una guia de pràctica d'ESTRO.

Eficàcia i seguretat de la SBRT per a les metàstasis de la columna vertebral: una revisió sistemàtica i metanàlisi per a la preparació d'una guia de pràctica d'ESTRO.

19.10.2023

Article original: Guckenberger M., Andratschke N., Belka C., Bellut D., Cuccia F., Dahele M., et al. ESTRE clinical practice guideline: Stereotactic Body Radiotherapy for Spine metastases. Radiotherapy&Oncology. 02/11/2023.

DOI: 10.1016/j.radonc.2023.109966

Societat: Article independent realitzat per diversos autors.

Paraules clau: SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), metàstasi, columna vertebral, radioteràpia, oligometastasi, estudi, dolor, resposta, mielopatia.

Abreviatures i acrònims utilitzats: ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology), SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), RMN (Resonància magnètica nuclear), RDT (radioteràpia), Supervivència global (SG) IGRT (Radioteràpia guiada per imatge), PTV (Planning target volume.

Línia editorial del nombre

Radiotherapy and Oncology publica articles que descriuen investigacions originals i articles de revisió. Comprèn àrees d'interès relacionades amb l'oncologia radioteràpica.

Motius per a la selecció

Aquest estudi introdueix la possibilitat de tractar pacients amb aquest tipus de metàstasi amb noves tècniques de radioteràpia que fins ara estaven més enfocades a tractaments curatius. Al final de l'estudi veurem si teniu efectes positius per al pacient comparat amb tècniques més convencionals.

Resum

Els mètodes terapèutics sempre estan en constant evolució, la radioteràpia pal·liativa s'ha d'adaptar a aquests canvis. En aquest estudi es resumeix l'evidència disponible per a la SBRT a les metàstasis vertebrals.

Els tumors amb més incidència de metàstasi a la columna vertebral són els de pulmó, mama i pròstata. Aquestes metàstasis poden tenir un impacte substancial negatiu en la qualitat de vida del pacient (dolor, disminuir l'autonomia i poden comprimir la medul·la espinal, cosa que produiria problemes a nivell neurològic).

Hi ha estudis prospectius i retrospectius que donen suport a l'ús de la SBRT per a les metàstasis vertebrals com una opció de tractament segura i eficaç, tant per controlar el dolor com per al control de l'evolució de la malaltia. El tractament amb SBRT s'ha proposat com a opció preferida no només per als pacients amb malaltia oligometastàsica sinó també per a pacients que requereixen la pal·liació de símptomes.

Amb l'ús de SBRT versus radioteràpia convencional, els facultatius poden ajustar millor el volum de tractament, poden escalar més dosis i limitar la dosi rebuda als òrgans de risc propers (medul·la espinal i esòfag).

Aquest estudi es va fer per preparar una guia de pràctica clínica de l'ESTRO centrada en quatre preguntes clau:

 1. Quina és la taxa de resposta global, la taxa de resposta completa al dolor i la durada de la resposta al dolor després de la SBRT per a les metàstasis vertebrals doloroses? Com es compara la resposta al dolor després de la SBRT amb la radioteràpia pal·liativa convencional? Quin és el control local després de la SBRT per a les metàstasis de la columna vertebral? Quin és el paper de la SBRT de la columna vertebral a la malaltia oligometastàsica?
 2. Quina és la pràctica de la SBRT espinal per optimitzar la seguretat i l'eficàcia segons l'evidència disponible?
 3. Quin és el perfil de toxicitat de la SBRT de la columna vertebral?

Què es va tenir en compte per fer l'estudi?:

 • A l'hora de fer cerques es van tenir en compte paraules com: “SBRT”, “estereotactic”, “radiosurgery” o “SABR”; combinades amb: “spinal”, “spine” o “vertebral” i “metàstasi” o “metastàssic”.
 • Es van triar publicacions des del gener del 2005 fins al setembre del 2021, a excepció d'un assaig que es va afegir l'abril del 2023. Es van excloure les re-irradiacions.
 • La revisió va ser realitzada per dos revisors de manera independent i, en cas de discrepància, un tercer revisor feia una altra comprovació.

Per als estudis seleccionats es van crear 6 grups amb diferents característiques:

Característiques de l'estudi:

 • Any de publicació.
 • Disseny de l'estudi.

Característiques dels pacients:

 • Es va extreure el nombre de pacients.
 • El nombre de metàstasis vertebrals.
 • La mitjana d'edat.
 • La mitjana de la puntuació funcional de Karnofsky.
 • Estat de la malaltia oligometastàsica.
 • Histologia del tumor primari.

Característiques de metàstasi:

 • Es va filtrar la proporció de metàstasis osteolítiques.
 • Metàstasis inestables.
 • Metàstasis prèviament fracturades.
 • L'ús de la puntuació neoplàsica d'inestabilitat espinal.
 • La proporció de pacients amb compressió medul·lar preexistent.
 • L'ús de l'escala de Bilsky.
 • Proporció de pacients amb cirurgia d'estabilització o instrumentació prèvia a SBRT.

Característiques del dolor:

 • L'atenció es va centrar en pacients amb dolor abans de la SBRT.
 • La mitjana de puntuació del dolor abans de la SBRT.
 • Escala visual anatòmica (EVA).
 • Inventari breu del dolor. O criteris terminològics comuns per als efectes adversos.
 • La proporció de brots de dolor després de la SBRT.
 • La taxa de resposta del dolor.
 • La proporció de resposta completa al dolor.
 • La definició de la resposta al dolor.
 • La mitjana del temps fins a la resposta al dolor.
 • La mitjana del temps fins a la progressió del dolor.

Característiques de la tècnica:

 • Tècnica d'administració de la RDT.
 • Mitjana del nombre de fraccions de RDT.
 • Rang de fraccions de RDT.
 • Mitjana de la dosi total.
 • Mitjana de la dosi d'una sola fracció.
 • Ús de RDT guiada per imatge (IGRT).
 • Ús d'immobilització rígida.
 • Mitjana de la mida del volum objectiu de la planificació (PTV).

Pel que fa als resultats, es va tenir en compte:

 • Dades sobre els efectes secundaris.
 • Mitjana de temps de seguiment.
 • Supervivència global (SG) a 1 any.
 • SG a 2 anys.
 • Mitjana de SG.
 • Temps transcorregut fins a la recidiva local.
 • Control de les metàstasis locals a 1 any.
 • Control de les metàstasis locals a 2 anys.
 • Proporció de pacients amb fractura per compressió vertebral posterior a la SBRT.
 • Proporció de pacients amb descompressió/estabilització quirúrgica posterior a la SBRT.
 • Proporció de pacients amb dany a l'arrel nerviosa posterior a la SBRT.
 • Proporció de pacients amb mielopatia induïda per RDT.
 • Toxicitat addicional de grau III.

Conclusions

La SBRT va donar una taxa de resposta al dolor de:

 • Un 83% per a l'opció combinada amb altres tractaments terapèutics.
 • Un 36% per a la resposta completa al dolor amb aquesta tècnica com a únic tractament.

D'això se'n pot extreure que amb la SBRT s'obté com a resposta millor control del dolor a llarg termini i podria ser triada com a tractament per a pacients seleccionats amb una esperança de vida més llarga.

En pacients amb oligometàstasi la SBRT també seria una bona opció potencialment curativa.

Quant a efectes adversos, només un percentatge petit de pacients van tenir fractura vertebral per compressió postSBRT (8%), necessitant només l'1,7% descompressió o estabilització quirúrgica. Comparant la SBRT amb la RDT convencional no sembla que augmenti el risc de fractures.

També hi va haver poca incidència de mielopatia induïda per RDT.
En aquest estudi es veu com la SBRT en metàstasis vertebrals és un tractament segur amb una incidència molt baixa d'efectes adversos greus.

Valoració Personal

És superpositiu per als pacients i familiars poder reduir efectes secundaris i que el dolor estigui més ben controlat. Avui dia els pacients que estan rebent cures pal·liatives poden viure anys i cal intentar que la seva qualitat de vida sigui la millor possible. M'alegro de poder contribuir com a professional perquè sigui així.

Ester Mateos
ICO Institut Català d'Oncologia - Barcelona. TSRDT.

emateos@iconcologia.net @estermaca

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.