Avaluació de les diferències en el rang acadèmic i la compensació per gènere i raça/etnicitat entre els oncòlegs radioteràpics acadèmics dels Estats Units.

Avaluació de les diferències en el rang acadèmic i la compensació per gènere i raça/etnicitat entre els oncòlegs radioteràpics acadèmics dels Estats Units.

03.04.2023

Article original: Ann C Raldow MD, MPH , Malika L. Siker MD , James A. Bonner MD , Yuhchyau Chen MD, PhD , Fei-Fei Liu MD , James M. Metz MD, et al. Assessment of Differences in Academic Rank and Compensation by Gender and Race/Ethnicity Among United States Academic Radiation Oncologists. Advances In Radiation Oncology. 10/03/2023. Volumen 8. Número 1.

DOI: 10.1016/j.adro.2023.101210

Sociedad: Article independent realitzat per diversos autors.

Paraules clau: Differences, academic rank, race, ethnicity, gender, radiation oncologists, academics, United States, professors, compensation, variables.

Abreviatures i acrònims utilitzats: OR (Oncologia Radioteràpica), ORA (Oncòlegs Radioteràpics Acadèmics), URiM (Percentatge d'ORA sub presentats en medicina), SCAROP (Societat de Càtedres de Programes Acadèmics d'Oncologia Radioteràpica), EUA (Estats Units), ASTRO (Societat Estatunidens d'Oncologia Radioteràpica).

Línia editorial de el nombre

Advances in Radiation Oncology és una revista d'accés obert de gran abast revisada per parells de la Societat Nord-americana d'Oncologia Radioteràpica (ASTRO). La missió d'Advances in Radiation Oncology és proporcionar investigació clínica original destinada a millorar la vida de les persones que viuen amb càncer i altres malalties tractades amb Radioteràpia, així com oferir informació als metges que usen radioteràpia. 

Motius per a la selecció

El propòsit d'aquest estudi és demostrar si existeix o no equitat entre els OR als Estats Units tenint en compte una sèrie d'ítems com ara rang acadèmic, raça/etnicitat i gènere. 

Resum

Ja hem parlat del propòsit d‟aquest estudi, per tant, és essencial promoure el nivell d‟equitat, diversitat i inclusió per brindar l‟atenció al pacient d‟alta qualitat i culturalment receptiva, i s‟ha demostrat que millora els resultats dels pacients.
És important destacar que avui dia persisteixen les disparitats en la compensació acadèmica per a dones i individus de grups subrepresentats en medicina (URiM).
L'OR és un dels camps menys diversos en termes de representació de dones i persones de la URiM comparant-ho amb altres especialitats. A més dins de l'OR també hi ha limitacions depenent de:

El gènere:

 • A la carrera professional d'un metge.
 • A l'avenç acadèmic.
 • A l'activitat acadèmica.
 • En el finançament per a investigació.
 • Al lloc acadèmic.
 • Al reemborsament de Medicare.
 • A la representació de llocs de lideratge.
 • A la zona o lloc a tractar en els pacients.
 • Diferències salarials.

La raça:

 • Els líders en aquest camp són majoritàriament blancs.
 • Només un 5% dels 110 membres de les SCAROP són URiM el 2022.
 • Diferències salarials.

Per a la recollida de dades es va tenir en compte una enquesta de SCAROP del 2018. Aquest organisme realitza enquestes cada 2-3 anys en què recopila informació sobre la compensació, característiques dels metges i la pràctica dels departaments d'OR.
L'enquesta es va realitzar a 858 OR de 63 departaments dels Estats Units que eren membres de SCAROP. D'aquests 858, només el 58,3% (n=108) la va completar.

Variables que es van tenir en compte a l'enquesta:

 • Demografia.
 • Ingressos.
 • Regió del país.
 • Finançament institucional.
 • Grandària del departament on treballaven.

També es van tenir en compte variables específiques dels metges com:

 • Lloc.
 • Classificació de temps complet.
 • Classificació de metge científic.
 • Anys dexperiència.
 • Anys al departament.
 • Estat de certificació de la junta.
 • Sexe.
 • Raça/etnicitat.
 • Lloc/ubicació principal de pràctica.
 • Rang acadèmic.
 • Seguiment de permanència.
 • Nivell d'educació formal.
 • Compensació total.

Es van classificar com a URiM mèdics amb els antecedents següents:

 • Origen hispà, llatí o espanyol.
 • Negre o afroamericà.
 • Indi americà o nadiu d'Alaska.
 • Natiu de Hawaii o una altra illa del Pacífic.
 • Múltiples seleccions amb almenys una categoria de fons classificada com a URiM.

A continuació, a l'estudi es detalla com s'han fet els càlculs estadístics i es descriuen una sèrie de taules amb resultats d'aquestes dades i càlculs estadístics.

Resultats:
Dels 858 OR dels 63 departaments:

Per sexe i raça/etnicitat:

 • 270 (33,2%) eren dones.
 • 477 (60,5%) eren blancs.
 • 212 (27,2%) eren asiàtics.
 • 59 (7,6%) eren d'origen URiM.

Per OR acadèmics:

 • 361 (44%) eren professors assistents.
 • 262 (32%) professors associats.
 • 187 (22,8%) professors titulats.

Per lloc dexercici professional:

 • La proporció més gran d'OR exercia al sud (n=287; 34,1%).
 • Seguit del nord-est (n=238; 28,3%).
 • El mitjà oest (n=161; 19,1%).
 • I l'oest (n=156; 18,5%).

Per tipus de finançament:

 • La majoria exercien en una institució finançada amb fons públics (n480; 55,9%).
 • El 59,2% (n508) a departaments amb 50 o menys professors.

Els investigadors van fer servir l'estadística txi-quadrat per establir l'associació entre les diferents variables analitzades. D'aquesta anàlisi es desprèn que:
1. Les dones tenen menys probabilitats de treballar a temps complet que els homes (91% vs 95,1%) i de fer carrera científica (13,8% vs 19,8%)
2. Les dones tenen més probabilitats dexercir en un departament amb més de 50 professors (44% vs. 37,3%).

A continuació, a l'estudi, es detallen més dades obtingudes del resultat del càlcul de les fórmules i taules adjuntes al text fent més combinacions amb els ítems estudiats al llarg de l'article (gènere, raça/etnicitat, lloc d'exercici professional, finançament , OR acadèmics, salaris, etc.).

Per salari:

 • Es va veure que els salaris de les dones eren lleugerament més baixos que els dels homes encara que no hi havia gaire diferència estadísticament significativa. Podria ser degut a la manca de negociació per part de les dones per augmentar els seus salaris ja que podrien percebre's com a persones mal vistes i poc simpàtiques.
 • En general, els metges de raça blanca percebran els sous més alts, seguits per sota dels asiàtics, els hispans o llatins, i els més baixos els de raça negra.

Com a conclusió, l'estudi afirma que la representació femenina i de la URiM en la força laboral d'OR continua sent baixa i no reflecteix la diversitat de la població de pacients dels Estats Units. La Junta directiva de l'ASTRO treballa des del 2017 perquè la Diversitat i la Inclusió sigui un dels cinc valors fonamentals en el pla d'estratègia. Això ha de ser així perquè hi hagi una promoció activa de dones i URiM al camp de l'Oncologia Radioteràpica que garanteixi l'excel·lència contínua en aquest camp i es pugui donar una prestació culturalment compassiva als pacients.

Valoració Personal

És injust que depenent de la zona dels EUA on et toqui estudiar, viure o treballar tinguis unes oportunitats laborals o altres depenent del teu gènere o la teva raça, encara que penso que això es pot extrapolar a molts altres països del món on les diferències per aquests mateixos ítems seran més accentuades. És injust que avui dia el món funcioni encara amb aquests prejudicis.

Ester Mateos
ICO (Institut Català d'Oncologia). TSRDT.

@estermaca emateos@iconcologia.net

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.