Marc per a la qualitat assistencial i la pràctica basada en l'evidència als serveis de radiologia: un estudi regional sobre les percepcions dels radiògrafs.

Marc per a la qualitat assistencial i la pràctica basada en l'evidència als serveis de radiologia: un estudi regional sobre les percepcions dels radiògrafs.

20.02.2023

Article original: de Almeida RPP, da Silva CA, Gama ZA da S. Framework for health care quality and evidence-based practice in radiology departments: A regional study on radiographer’s perceptions. J Med Imaging Radiat Sci. 2022;53:648-658.

DOI: 10.1016/j.jmir.2022.09.006

Sociedad: Canadian Association of Medical Radiation Technologists. @CAMRT_ACTRM

Paraules clau: Quality of care, Continuous improvement, Quality system, Evidence-based radiology, Radiology department, Radiographer.

Abreviatures i acrònims utilitzats: UE (Unió Europea), OMS (Organització Mundial de la Salut), QA (garantia de qualitat), PBE (pràctica basada en l'evidència), RRHH (recursos humans).

Línia editorial de el nombre

Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences és la revista oficial de l'Associació Canadenca de Tècnics Radiòlegs (CAMRT). Es publica mensualment des del 2008 i els darrers anys ha vist créixer considerablement el seu factor d'impacte. En aquest número de la revista es tracta una gran diversitat de temes sobre educació, comunicació, protecció radiològica, intel·ligència artificial i lideratge en l'àmbit de la imatge mèdica i la radioteràpia. 

Motius per a la selecció

La política sanitària de la UE té com a objectiu protegir la salut dels ciutadans i millorar els sistemes sanitaris dels països membres. Cada sistema nacional de salut elabora els seus plans de qualitat i seguretat, complint la legislació europea i les recomanacions de l'OMS. A l'elaboració d'aquests documents hi participen associacions professionals de l'àmbit sanitari. Les línies estratègiques que es defineixen als plans de salut es concreten en programes i activitats dutes a la pràctica a un nivell més concret. En són exemples, la implantació del programa de garantia de qualitat al servei de radiologia o l'elaboració d'un protocol d'actuació. Però, ¿Participa el personal implicat?, i els pacients? En aquest article s'estudia la qualitat assistencial als serveis de radiologia de la regió de l'Algarve (Portugal), des del punt de vista dels tècnics de radiologia per tal d'establir un model de millora contínua basat en les seves percepcions. 

Resum

Els plans de qualitat i seguretat del pacient dissenyats pels sistemes de salut han de respondre a les necessitats reals dels usuaris i proporcionar als professionals les eines de suport necessàries. Per això, cal identificar els problemes que afecten l'atenció sanitària. Tot i això, la biografia revela que s'avalua poc a l'hora de dissenyar plans d'acció. Els estudis sobre gestió de la qualitat de les organitzacions hospitalàries no acostumen a aportar dades de cada servei o departament; ni s'especifiquen, ni es diferencien. Després no s'arriben a detectar problemes concrets. Trobem poca evidència d'estudis que analitzin la gestió de la qualitat als serveis de radiologia.

L'objectiu d'aquest estudi és validar un model de millora de la qualitat assistencial als serveis de radiologia de la regió de l'Algarve, partint de l'anàlisi de la perspectiva dels tècnics de radiologia sobre les condicions de la qualitat i l'ús de l'evidència científica a la pràctica.

Es va aplicar una enquesta extensa en paper als radiògrafs que treballaven als serveis de radiologia de quatre centres sanitaris (tres públics i un de privat). Per reforçar la cooperació dels enquestats es va lliurar a la mà i amb una explicació prèvia. Tot i això, només va participar el 61% de la mostra. Tots tenien formació acadèmica universitària. L'11% ocupaven llocs de gestió i només un era membre del comitè de qualitat.

Estructura del qüestionari: Part I- Sistema de Gestió de Qualitat (69 ítems), Part II- Pràctica Basada en l'Evidència (47 ítems) i Part III- Característiques Socioprofessionals.

Les dimensions de qualitat tractades a la part I són: Política de qualitat (documentació), Participació del pacient (qualitat percebuda), Normativa (protocols escrits), Gestió de RRHH i Garantia de qualitat (QA). Es va valorar el grau de compliment percebut pels tècnics als seus centres de treball. El 53% dels enquestats van afirmar que no saben exactament què són els programes de qualitat. Només aquest 25% s'havia format en aquest tema. Segons els tècnics, els pacients no participen en les activitats de gestió de qualitat i millora.

Les dimensions tractades a la part II fan referència a l'ús de l'evidència científica a la pràctica diària ia la participació del tècnic en activitats de recerca. El 83% dels enquestats consideren que la PBE és important per a la feina, i permet millorar la pràctica professional. El 74% estan disponibles per participar i desenvolupar projectes de recerca. L'ítem “Suport en activitats de recerca” només va obtenir un 33% de respostes positives.

Amb els resultats obtinguts es va dissenyar un model de millora de latenció basat en quatre factors:

  1. Capacitat organitzativa per a la qualitat de latenció: disponibilitat dels documents sobre QA, estandardització dels procediments, participació dels tècnics en les activitats de millora.
  2. Radiologia basada en l'evidència: des d'una intervenció interna, a través dels professionals, que permeti la identificació de les millors activitats de qualitat sense utilitzar recursos addicionals.
  3. Suport a la informació: la comunicació i cooperació entre la Gerència i els Tècnics de Radiologia és essencial per informar sobre propostes basades en evidència científica.
  4. Participació dels pacients: per tal de millorar-ne l'accés, l'alfabetització i la presa de decisions.
    El suport a la informació i la participació dels pacients són dos factors necessaris per aconseguir una òptima capacitat organitzativa de la qualitat assistencial, i alhora són dos elements imprescindibles en l'ús adequat de la radiologia basada en l'evidència.

Valoració Personal

Aquest estudi ofereix coneixement específic d‟una realitat concreta i permet donar resposta a problemes concrets. Si es tracta d'un tema general com és la gestió de la qualitat, és possible extrapolar els resultats a altres contextos i tenir-lo en compte en estudis futurs. S'aporten evidències que les línies estratègiques dels plans de qualitat i seguretat del pacient no es compleixen al nivell més concret de la seva aplicació. Però també ofereix una solució, un model conceptual que prioritza la participació activa de pacients i radiògrafs per millorar la qualitat assistencial. La intenció dels autors és revertir la seva proposta als responsables polítics.

Raquel Díaz Martín
Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. TSIDMN.

@xrayquel

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.