Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.

Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.

Que Radiòlegs de Catalunya, ACTEDI i la F. Acadèmia manifesten el seu desig de conjuminar esforços i establir una col·laboració, per a això estableixen el present conveni marc.

CLÀUSULES
PRIMERA - Objectiu del Conveni
El Conveni té per objecte la col·laboració entre les entitats signants, amb la finalitat de:
1. Promocionar la investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica conjunta en el camp del diagnòstic per la imatge.

2. Possibilitar la col·laboració dels membres de RC i ACTEDI en projectes docents i/o de recerca.

3. Possibilitar la col·laboració de RC i ACTEDI en projectes de millora del sistema sanitari català.

4. Per a la realització d'activitats concretes, es procedirà a la signatura d'ACORDS ESPECÍFICS com a Annexos al present Conveni. Aquests Acords han de precisar les formes concretes de col·laboració entre les parts.

5. Per a l'execució dels diferents acords específics que es puguin desenvolupar, es poden recaptar subvencions d'altres organismes.

6. RC i ACTEDI, en tots els supòsits de col·laboració anteriors, es reserven el dret de selecció prèvia de les persones que participin en les activitats i projectes de col·laboració.

SEGONA - Durada del Conveni
Aquest Conveni entra en vigor a partir de la data de la signatura i té una durada de dos anys, prorrogable per períodes successius d'un any, llevat que qualsevol de les parts ho denunciï per escrit amb tres mesos d'antelació a la finalització d'aquest. O de qualsevol de les seves pròrrogues, si n'hi ha, i en aquest cas s'ha de salvaguardar la vigència dels Acords Específics que en aquest moment estiguin operatius, llevat que les dues parts acordin una altra cosa.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.