Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.

SEOR y ACTEDI se reconocen capacidad legal para suscribir el presente convenio al considerarse fiel a los principios de actuación, normas de organización y funcionamiento, y valoran muy positivamente las iniciativas orientadas a la creación de vínculos de colaboración con entidades para fomentar e intensificar las relaciones en materias y ámbitos de interés común.

Que SEOR i ACTEDI tenen entre els seus objectius el desenvolupament d'activitats acadèmiques i de recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i estan interessades a col·laborar en la promoció de la realització d'estudis, investigacions i treballs tècnics que interessin a les dues parts, així com organitzar conferències, seminaris, cursos, i tallers sota les condicions que de mutu Conveni s'estableixin.

Que en el marc d'aquesta activitat, ACTEDI organitzarà el Congrés Imatge Mèdica i Radioteràpia 2023 (CIMER23), que es durà a terme entre els dies 9 a l'11 de juny de 2023.
Per tot això, reconeixent-se mútuament capacitat jurídica suficient, subscriuen aquest Conveni, que es regirà per les següents.

CLÀUSULES
PRIMERA - Objectiu del Conveni
La SEOR es compromet, mitjançant aquest conveni, a difondre entre els seus associats i pels seus diferents canals de comunicació, la celebració per part de l'ACTEDI del Congrés Imatge Mèdica i Radioteràpia 2023 (CIMER23), que es durà a terme entre els dies 9 a l'11 de juny del 2023.
La SEOR, en cap cas, influirà ni intervindrà en la planificació, control o execució de la reunió, ni en el programa o altres materials relacionats amb aquesta, ni de les publicacions que en el seu cas es realitzessin sobre això, i, per tant, no es fa en cap cas responsable del contingut.

SEGONA - Durada del Conveni
Aquest Conveni entra en vigor a partir de la data de la seva signatura fins a la celebració del Congrés ressenyat a la clàusula Primera.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.