Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA

Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA

ACTEDI y SEGECA (Societat Espanyola de Gestió, Qualitat i Seguretat)

Primera: Ambdues societats decidiran sobre les activitats que s'entenguin, com a necessàries, per a la consecució dels objectius relatius a les àrees d'interès comú, de manera puntual, a proposta de qualsevol.

Segona: Per al seguiment d'aquest ACORD MARC i per a la planificació, organització i execució de les activitats o iniciatives indicades a l'estipulació primera, es constituirà un Comitè de Seguiment, integrat per dos membres de cada Societat, i n'hauran de ser, un, el president de cadascuna. Aquest Comitè prendrà els acords que siguin procedents, per unanimitat, de tots els seus membres.

Tercera: Cada activitat o iniciativa proposada i, si escau, decidida pel Comitè de Seguiment, es plasmarà en un Acta o Memoràndum que recollirà tots els detalls del que s'ha acordat. En reunions posteriors, o al llarg del temps, aquest Comitè avaluarà el resultat de les activitats dutes a terme o que es trobin en procés, segons el cas.

Quarta: Aquest ACORD MARC tindrà una durada biennal, des del moment de la seva signatura, podent ser prorrogat, de forma tàcita, per períodes iguals de temps, excepte si qualsevol de les parts comunica a l'altra la seva decisió de no renovar-ho, amb el menys tres mesos d'antelació a la data del venciment o de la pròrroga, si escau.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i ARTCA.