Són sostenibles els beneficis inicials d'un cribratge de càncer de mama amb tomosíntesis?

Són sostenibles els beneficis inicials d'un cribratge de càncer de mama amb tomosíntesis?

16.07.2020

Article original: Manisha Bahl; Sarah Mercaldo; Pragya A. Dang; Anne Marie MCcarthy; Kathryn P. Lowry; Constance D. Lehman. Breast Cancer Screening with Digital Breast Tomosynthesis: Are Initial Benefits Sustained?. Radiology. 2020; 00:1-11.

DOI: 10.1148/radiol.2020191030.

Societat: Radiological Society of North America (RSNA) @radiology_rsna

Paraules clau: Breast cancer, cancer detection, digital breast tomosynthesis, digital mammography, screening.

Abreviatures i acrònims utilitzats: AIR (ràtio interpretació anormal), CDR (ràtio detecció càncer), DBT (tomosíntesis digital mama), DM (mamografia digital), PPV1 (valor predictiu positiu recitacions), PPV2 (valor predictiu positiu biòpsies recomanades), PPV3 (valor predictiu positiu biòpsies realitzades), BI-RADS (Sistema d'Informació i Informe d'Imatges de Mama de l'American College of Radiology).

 

Línia editorial de el nombre

Radiology és una de les revistes oficials de Radiological Society of North America (RSNA), publica mensualment articles originals i de revisió. En aquest número es publiquen diversos articles de radiologia mamària, d'imatge cardíaca, de genitourinaria, diversos de ressonància magnètica, imatge abdominal, múscul-esquelètica i neuro-radiologia, entre d'altres.

D'altra banda, m'han semblat interessants 2 cartes de l'editor, en la primera es fa la pregunta de la necessitat de les revisions per parells ja que aquestes alenteixen el procés, però arriba a la conclusió que millora la qualitat de la publicació i en la segona carta proporcionen una guia actualitzada per a la revisió per parells en radiologia.

 

Motius per a la selecció

Atès el meu treball en una àrea de radiologia mamària en la qual també es porta a terme part del programa de cribratge de càncer de mama de la nostra comunitat, és una pregunta molt recurrent la de quan va a començar a realitzar-se el cribratge amb tomosíntesis al nostre país.

 

Resum

Hi ha investigacions basades en experiències primerenques sobre si són sostenibles els beneficis de la DBT. Aquest estudi es proposa determinar el rendiment de la detecció de el càncer de mama en els programes poblacionals després de les primeres rondes.

Es va realitzar una revisió retrospectiva de les mamografies de detecció que s'havien obtingut abans de la implementació de DBT (març de 2008 a febrer de 2011, grup de mamografia digital bidimensional [DM]) i durant 5 anys després de la implementació (gener de 2013 a desembre de 2017). Els pacients que es van sotmetre a DBT també es van classificar segons el nombre d'exàmens previs de DBT als que s'havien sotmès. Les mètriques de rendiment es van comparar entre els grups DM i DBT i entre pacients sense exàmens previs de DBT i aquells amb al menys un examen previ de DBT.

El grup de DM va consistir en 99.582 exàmens en 55.086 dones (57,3 anys de mitjana). El grup DBT va consistir en 205.048 exàmens en 76 276 dones (58.2 anys de mitjana).

El grup DBT1 va incloure mamografies de detecció obtingudes el 2013, el grup DBT2 va incorporar mamografies de detecció obtingudes el 2014, el grup DBT3 va incloure detecció mamografies obtingudes el 2015, el grup DBT4 va incloure mamografies de detecció obtingudes el 2016, i el grup DBT5 va incloure mamografies de detecció obtingudes el 2017.

No hi va haver diferències en la CDR entre els grups DM i DBT. La CDR més alta es va observar amb el primer examen DBT. En comparació amb el grup DM, el grup DBT1 va tenir una taxa d'interpretació anormal més baixa (AIR). La reducció en AIR també es va mantenir després del primer examen.

La mamografia de detecció es va realitzar amb DM o DBT de camp complet (Selenia Dimensions; Hologic, Bedford, Mass). Tots els exàmens DBT van consistir en tomosíntesis i imatges DM convencionals. Les mamografies es van interpretar mitjançant l'ús de la terminologia de l'BI-RADS. Les definicions estàndard de BI-RADS es van utilitzar per classificar les mamografies com a veritables positives, veritables negatives, falses positives o falses negatives. Les mètriques de rendiment, que inclouen CDR, AIR, PPV1, PPV2, PPV3, sensibilitat i especificitat, es van calcular utilitzant fórmules estàndard de BI-RADS. Hi ha altres dades que també es van tenir en compte com l'edat, raça, densitat mamària, antecedents de càncer de mama, disposar de mamografia prèvia, lector i resultats d'exàmens patològics.

Les limitacions de l'estudi fan referència a les comparacions entre els grups DM i DBT i el pas de el temps, pel fet que és un estudi retrospectiu, no poden inferir que les diferències s'haguessin de únicament a el canvi en la tecnologia, ja que hi va haver altres diferències entre els dos períodes de temps, incloses les dades demogràfiques dels pacients i la interpretació dels radiòlegs.

Els beneficis d'una AIR reduïda i una especificitat millorada amb la DBT es van mantenir més enllà de la primera ronda de cribratge. No es troba una major CDR a nivell poblacional, però s'observa una proporció preferencial de càncers invasius en relació amb l'in situ en segon, tercer i cinquè any després de la implementació de DBT. La reducció de falsos positius implica una disminució en proves de diagnòstic addicionals innecessàries i permet estalviar en despeses d'atenció mèdica, temps, recursos i reduir l'ansietat dels pacients.

 

Valoració Personal

Un article molt interessant que tracta un tema molt discutit en l'actualitat i que fa referència a altres estudis recents. Presenta unes taules comparatives rellevants i el resultat pot aportar informació útil per als programes de cribratge que s'estan plantejant la incorporació de la tomosíntesis.

 

Cecilia Aynés Suárez
Parc Taulí Hospital Universitari - Sabadell, TSIDMN
caynes@tauli.cat  @CAynes4

Noticias Relacionadas

Radiació ocupacional i embaràs: realitat o desinformació. Revisió a la literatura i actualització segons guies clíniques vigents.
Radiació ocupacional i embaràs: realitat o desinformació. Revisió a la literatura i actualització segons guies clíniques vigents.
Definició de la mortalitat esperada als 30 dies per a pacients sotmesos a Radioteràpia Pal·liativa: una metanàlisi.
Definició de la mortalitat esperada als 30 dies per a pacients sotmesos a Radioteràpia Pal·liativa: una metanàlisi.
Optimització de la projecció anteroposterior d'abdomen per a pacients amb més gruix abdominal.
Optimització de la projecció anteroposterior d'abdomen per a pacients amb més gruix abdominal.
Tomografia computaritzada de tòrax personalitzada (Nivells mínims de dosi de radiació diagnòstica per a la detecció de fibrosi, nòduls i pneumònia).
Tomografia computaritzada de tòrax personalitzada (Nivells mínims de dosi de radiació diagnòstica per a la detecció de fibrosi, nòduls i pneumònia).