Concurs de disseny del cartell promocional de CIMER23.

Concurs de disseny del cartell promocional de CIMER23.

ACTEDI i SEGRA convoquen el concurs de diseny del cartell promocional de CIMER23, que se celebrarà a Barcelona del 9 al 11 de juny de 2023, a l'Auditori AXA. Les bases per les quals es regeix el concurs són les següents:

BASES
OBJECTE.
L'objecte d'aquestes bases és la regulació del concurs del cartell promocional de CIMER23 organitzat per l'ACTEDI i SEGRA.

1. PARTICIPANTS.
Podran prendre part al concurs estudiants i professionals d'Imatge per al Diagnòstic, Medicina Nuclear i Radioteràpia.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes pel cartell del CIMER23. En aquest cas aquestes hauran de ser amb dissenys diferents. No s'admetran propostes que siguin el disseny mateix amb petites variacions de color i/o composició.
La participació és individual, no s'hi acceptaran creacions de grup, ni professionals o empreses dedicades al disseny.

2. PROCEDIMENT PER CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Les persones participants hauran de presentar les obres en format digital a través del formulari d'inscripció en el concurs, que es farà públic a través del web de l'ACTEDI, a més de la següent informació:

- Pseudònim de participació.
- Nom i cognoms de l'autor/a.
- Edat.
- Dades de contacte de l'autor/a (població, telèfon de contacte i correu electrònic).
- NIF.

L'organització podrà contactar amb les persones participants per requerir la informació i la documentació complementària que no hagi estat lliurada. La resolució es farà pública a la web de l'ACTEDI i amb difusió a xarxes socials. 

3. REQUISITS I CRITERIS DE SELECCIÓ D'OBRES.
Podrà presentar-se qualsevol obra que s'ajusti a fi de la convocatòria i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits, sempre que aquestes siguin originals i inèdites. Es rebutjaran per tant les que hagin estat objecte de publicació, en tot o part, així com les reproduccions parcials o en la seva totalitat daltres editades o generades sota qualsevol suport.

1. L'idioma del cartell serà en Castellà al tractarse d'un congrès nacional.

2. En el disseny de l'obra és obligatori que hi sigui present el nom del congrés CIMER23 i el text “Congrés Imatge Mèdica i Radioteràpia”, de la mateixa manera s'ha de deixar espai suficient per a la inclusió dels logotips de l'ACTEDI (438px x 438px) i SEGRA (438px x 771px) i espai per a la informació de la secretaria tècnica (aprox. 3508px x 480px). Pots decarregar els logos fent clic sobre cada entitat ACTEDI - SEGRA.

3. Tema lliure, però es valorarà que la creació artística faci ús d'elements relacionats amb la temàtica del congrés o de la ciutat de la seu, en aquesta ocasió Barcelona.

4. El format del cartell: Mesures de 297 x 420 mm (3508px x 4961px) en suport digital: un en format JPG, PNG, GIF o PDF i un altre en format Photoshop® (PSD) amb els elements que configuren lobra (tipografies , imatges...). Les imatges i/o il·lustracions que puguin compondre l'original han de ser vectoritzades o han de tenir una resolució d'almenys 300 dpi a mida real. Cada proposta s'ha de fer arribar obligatòriament en dos formats de fitxer: imatge (JPG, PNG, GIF o PDF) i obert (PSD).

5. Els dissenys es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s'acceptaran tintes argent, or, fluorescents, etc.

6. Les tipografies utilitzades hauran de ser fàcilment llegibles i lliures (gratuïtes), hauran d'incorporar accents i caldrà enviar-les conjuntament amb l'arxiu del format obert del cartell, essent recomanables les fonts com Montserrat i Gotham en les diferents variacions. No s'acceptaran faltes ortogràfiques.

7. Si el disseny inclou fotografies, aquestes hauran d'estar lliures de drets d'imatge o be haver obtingut els permisos de l'autor per escrit per utilitzar-los i hauran de tenir una òptima resolució per impressió. En cas que siguin de banc d'imatges, aquestes hauran de ser adquirides degudament per l'autor/a.

8. L'obra es lliurarà a través del formulari en línia d'inscripció al concurs, que es farà públic a través del web de l'ACTEDI, juntament amb el pseudònim de participació i tota la informació personal identificativa requerida que s'especifica a la base segona.

9. Les obres lliurades a través del formulari s'han d'enviar a través d'un enllaç de descàrrega sense caducitat, com ara Google Drive®, Dropbox®, WeTransfer® o similars.

10. Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs. També en quedaran excloses aquelles obres que puguin resultar ofensives, discriminatòries o fomentar actituds cíviques inadequades.

11. Data límit de lliurament de les obres: 30 d'abril de 2022.

4. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS.
Les persones participants són responsables de l'autoria i l'originalitat de les seves obres i es comprometen a no presentar materials que no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'organització queda eximida de tota responsabilitat sobre possibles violacions de la propietat intel·lectual i/o artística.

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest premi, el caràcter inèdit a tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra. La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i autores. Amb la presentació de les obres, s'autoritza a l'ACTEDI, SEGRA i GEYSECO a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes sempre que aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de l´esdeveniment. la cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
L'autor/a autoritza a l'ACTEDI a fer lleugeres modificacions de l'obra per a la inclusió d'informació rellevant i dels logos corresponents, així com adequar el disseny als diferents formats de les diferents plataformes.

Les persones participants eximeixen l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i ús que facin de les obres terceres persones.
En cas de comprovar-se que la persona premiada no és l'autor de l'obra original, aquest estarà obligada a reintegrar a l'ACTEDI el premi atorgat, sens perjudici de l'exigència de les responsabilitats que siguin procedents. Per fer efectiu el retorn del premi, aquest haurà de ser dins dels 15 dies naturals següents des de la comunicació.
Les obres no seleccionades seran destruïdes després de la publicació del guanyador.

5. JURAT.
El jurat estarà compost pels presidents de l'ACTEDI i SEGRA, pel responsable de comunicació de l'ACTEDI i per les presidències del Comitè Organitzador i Científic de CIMER23.
La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria. El jurat rebrà les obres sense cap dada identificativa de la seva autoria.

Són funcions del jurat:

- Decidir quines obres són admeses a concurs.
- Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participin.
- Realitzar una preselecció de les obres admeses de cara a la seva posterior difusió i/o publicació.
- Emetre el veredicte sobre l'obra premiada.

L'actuació del jurat se subjectarà als criteris de valoració establerts a les bases. Els acords del jurat s'han d'adoptar per majoria simple de vots. Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, podeu delegar el vostre vot per escrit i enviar-lo al president de l'ACTEDI.

6. FALLADA I PREMI.
Es proclamarà la decisió el 6 d'abril de 2022 al web de l'ACTEDI i a les xarxes socials, prèvia a la publicació serà comunicat al guanyador per correu electrònic.
El treball seleccionat com a guanyador rebrà un certificat acreditatiu i un premi consistent a la inscripció a la totalitat de CIMER23.
Aquest treball seleccionat es farà servir per il·lustrar diferents elements de difusió de CIMER23.
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonada, el premi podrà ser declarat desert.
S'estableix un termini màxim de 7 dies naturals, a partir de l'endemà de l'acte de la publicació del guanyador, perquè la persona guanyadora lliuri a l'organització la informació requerida a fi que puguin obtenir el premi atorgat. En cas de no rebre aquesta documentació en el termini establert, quedarà sense efecte el lliurament del premi.
A l'efecte del premi, el concurs pren com a referència la persona física que hagi presentat l'obra, en el cas que el guanyador no pogués gaudir del premi, aquest no es veurà traduït en compensació econòmica, de la mateixa manera no podrà ser transferit el premi a terceres persones.

7. PROTECCIÓ DE DADES.
D'acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals dels i les participants seran tractades per l'ACTEDI, aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD). Llevat d'obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. Els i les participants tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a Politica de privacitat. Les dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de lactivitat.

8. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA.
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes bases i del premi, en cas que li sigui atorgat.
Por tot allò no previst en aquestes bases s'aplicarà la legislació vigent.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ


Barcelona, 18 de març de 2022

 

Noticias Relacionadas

Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.
Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.
Resultat del concurs de disseny del cartell promocional de CIMER23.
Resultat del concurs de disseny del cartell promocional de CIMER23.
ACTEDI, SEGRA, SEOR i ARTCA es desvinculen de la Comissió Interinstitucional i constitueixen la Plataforma pel Grau
ACTEDI, SEGRA, SEOR i ARTCA es desvinculen de la Comissió Interinstitucional i constitueixen la Plataforma pel Grau
Codi ètic de la Professió de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Codi ètic de la Professió de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear